Mé hodnoty a víra

Víra

Jsem hříšník spasený Boží milostí skrze smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Věřím, že Bible je Boží slovo a jako takové je úplné.

Jsem pokřtěna způsobem, jakým křtil Ježíš své následovníky.

Hlásím se k baptistickému shromáždění, které v ČR reprezentuje pastor John Rettig (Hostivice), pastor John Reaves (Olomouc) a další misionáři. 

Jsem členkou vedení sdružení křesťanských podnikatelů Primenet a LeaderImpact Group.

Aktivně se podílím na šíření Slova tak, jak mne Bůh vede.

Věřím...

Mojí vírou je víra v Boha a Ježíše, našeho spasitele. Je to stavební kámen pro všechno, co dělám. Znamená pro mne kotvu v rozbouřené době, směrovku na křižovatce, studnu v poušti, inspiraci, zdroj moudrosti... A z jistého úhlu pohledu i určitou konkurenční výhodu - hlavně v tom, že moji obchodní partneři vědí, jaké hodnoty jsou pro mne důležité, takže mohou
lehce odtušit, co ode mne mohou čekat.

Hodnoty

Víra

Věřím v Boha, Syna a Ducha Svatého. Jediným prostředníkem mezi mnou a Bohem je Ježíš. On je mým Spasitelem a Vykupitelem. Moje víra a skutky jsou v souladu. Skrze víru přemáhám pokušení a hřích. Modlím se za spasení blízkých.

Leadership

Užívám svých schopností ve prospěch lidí v nejširší možné sféře mého vlivu. Ovlivňuji a zařizuji, aby se správné věci děly.

Pro lidi, které vedu, jsem oporou, motivací, vzorem, rádcem, tím, kdo objevuje, rozvíjí a věří v jejich kvality.

Zdraví

Pečuji o své fyzické, psychické i duchovní zdraví.

Vzdělání

Vzdělání je jedním z největších pokladů, které mám. Vzdělávám se systematicky ve své profesi, získávám všeobecný přehled a jazykové znalosti.

Odpovědnost za talenty

Psaní je dar od Boha a já mám zodpovědnost tento talent rozvíjet teoreticky i prakticky. Pravidelně publikuji nové texty.


Láska

Miluji jediného muže. Láska mi dává sílu odpouštět. Usiluji o lásku podle Korintským 13.

Miluji Boha, který spojuje naše manželství. Mám ráda sebe jako druhé. Ukazuji ostatním lásku slovy i skutky.

Loajalita

Jsem loajální vůči rodině a přátelům. Jsem loajální vůči obchodním partnerům. Loajalita je pro mne víc než momentální prospěch.

Rodina

Jsem vstřícná vůči členům rodiny. Pracuji na dobrých vztazích. Nacházím řešení v konfliktních situacích.

Charita

Aktivně se podílím na obecně prospěšných projektech. Jsem ochotná věnovat těmto projektům svůj čas.

Usiluji o zapojení svého okolí do charitativní činnosti.