Mé hodnoty a víra

Víra

Mojí vírou je víra v Boha a Ježíše, našeho spasitele. Je to stavební kámen pro všechno, co dělám. Znamená pro mne kotvu v rozbouřené době, směrovku na křižovatce, studnu v poušti, inspiraci, zdroj moudrosti... A z jistého úhlu pohledu i určitou konkurenční výhodu - hlavně v tom, že moji obchodní partneři vědí, jaké hodnoty jsou pro mne důležité, takže mohou lehce odtušit, co ode mne mohou čekat.

Jsem hříšník spasený Boží milostí skrze smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Věřím, že Bible je Boží slovo a jako takové je úplné.

Jsem pokřtěna způsobem, jakým křtil Ježíš své následovníky.

Jsem členkou vedení sdružení křesťanských podnikatelů Primenet a LeaderImpact Group.

Aktivně se podílím na šíření Slova tak, jak mne Bůh vede.

Hodnoty

Láska

Láska mi dává sílu odpouštět. Usiluji o lásku podle Korintským 13.

Miluji Boha. Mám ráda sebe jako druhé. Ukazuji ostatním lásku slovy i skutky.

Svoboda

Věřím, že svoboda vyznání, politického přesvědčení, svoboda podnikat a budovat svou finanční nezávislost jsou nedotknutelné stejně jako svoboda dělat svá vlastní rozhodnutí. Nedělitelnou součástí svobody je osobní odpovědnost za své činy. 

Integrita

Mé hodnoty, myšlenky a činy jsou v souladu za všech okolností. Lidé se na mě mohou spolehnout. Ctím svobodu, pravdu a spravedlnost.


Víra

Věřím v Boha, Syna a Ducha Svatého. Jediným prostředníkem mezi mnou a Bohem je Ježíš. On je mým Spasitelem a Vykupitelem. Moje víra a skutky jsou v souladu. Skrze víru přemáhám pokušení a hřích. Modlím se za spasení blízkých.

Osobní prosperita

Buduji osobní prosperitu, která zahrnuje vysoký stabilní životní standard, zdravý životní styl, pevné rodinné a přátelské vztahy. Osobní prosperita pro mě znamená soulad v duchovní, duševní a materiální oblasti.
Leadership

Jsem člověk, který umí zařídit, aby se správné věci děly. Mám hodnotnou vizi a svým následovníkům osobním příkladem ukazuji směr a cestu, kudy mohou jít. Vychovávám leadery.

Společenský vliv

Silou své osobnosti, vztahů a schopností dávám do pohybu věci, které mají celospolečenský vliv. Píšu, zapojuji se do občanských iniciativ, iniciuji vznik a realizaci charitativních projektů a inovací. 

Seberozvoj

Formální vzdělání, praktické zkušenosti a kontinuální rozvoj svých schopností mi umožňuje dosáhnout vysokých osobních cílů. Hovořím plynně několika jazyky.

Odpovědnost za talenty

Psaní je dar od Boha a já mám zodpovědnost tento talent rozvíjet teoreticky i prakticky. Pravidelně publikuji nové texty.